Канцерогенез. Епітеліальні пухлини

Будь ласка, уважно дотримуйтеся наведених нижче інструкцій!

Увага! Всі завдання є індивідуальними. Плагіат суворо заборонений!

Практичне заняття 14: "Онкогенез, канцерогенез. Доброякісні та

злоякісні епітеліальні пухлини." - 2 год.

 • 27.04 - Група 701
 • 28.04. - Група 501, 521
 • Матеріали для самопідготовки:

1. Робочий зошит, стор. 25-26.

2. Ключові питання теми:

 • Фактори ризику пухлинного росту. Вплив географічних зон, факторів навколишнього середовища. Вплив старіння людини. Спадковість: спадкоємні пухлинні синдроми, сімейні форми неоплазії, синдроми порушеної репарації ДНК. Фактори ризику пухлинного росту. Передпухлинні (передракові) стани і зміни, їхня сутність, морфологія.
 • Біологія пухлинного росту. Морфогенез пухлин. Пухлинний ангіогенез. Прогресія і гетерогенність пухлин. Особливості клітинної популяції в пухлинному фокусі. Номенклатура і принципи класифікації пухлин. Гістогенез (цитогенез) і диференціювання пухлин. Основні властивості пухлини. Особливості будівлі, паренхіма і строма пухлини. Види росту пухлини: експансивний, інфільтруючий і аппозиційний; екзофітний і ендофітний.
 • Найважливіші клініко-патологічні прояви пухлинного росту. Характеристика пухлинного процесу. Місцевий вплив пухлини. Метастазування: види, закономірності, механізми. Метастатичний каскад.
 • Порушення гомеостазу організму. Вторинні зміни в пухлині. Ракова кахексія, паранеопластичні синдроми.
 • Роль біопсійної діагностики в онкології.
 • Стадії канцерогенезу. Канцерогенні агенти і їхня взаємодія з клітинами. Найважливіші групи хімічних канцерогенів. Радіаційний канцерогенез. Вірусний канцерогенез. Клініко-морфологічні прояви.
 • Протипухлинний імунітет. Антигени пухлин. Імунний нагляд. Протипухлинні ефекторні механізми (клітинні і гуморальні).
 • Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації: доброякісні (папілома, аденома) та злоякісні (рак). Гістологічні варіанти раку. Особливості метастазування.
 • Пухлини екзо- та ендокринних залоз, а також епітеліальних покривов.

3. Джерела для підготовки:

1. Патоморфологія : нац. підручник. / В.Д. Марковський. В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін. – К.: «Медицина», 2015. – С. 195-233, 234-242.

2. Патоморфологія та гістологія : атлас / за ред.. : Д. Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Бондара та ін. Вінниця: Нова книга , 2016. С. 263-281, 270-281.

3. Основи патології за Роббінсом: пер. 10-го англ.вид.: у 2 т. — Т. 1 / Вінней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К Астер. — К., 2019, С. 48-52, 90-100.

4. Збірник клінічних ситуаційних задач з патологічної анатомії: Навч. посібник/ І.С. Шпонька, О.А. Легеза, І.О. Мальцев та ін.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2004. – 132 с.

3. Слайди до теми "Канцерогенез. Епітеліальні пухлини".

4. Відеоматеріали до теми (у відео доступні субтитри).

Більше на https://www.youtube.com/channel/UCNI0qOojpkhsUtaQ4_2NUhQ.

 • Завдання

1. Дайте відповідь на тестове завдання.

2. На сторінці 26 Робочого зошиту виконайте опис мікро- та макропрепаратів:

 • "Метастази у печінку";
 • "Плоскоклітинний рак''.
 • Метастази у печінку
 • Плоскоклітинний рак

3. На сторінці 26 Робочого зошиту у полі "Індивідуальне завдання" складіть задачу типову для іспиту КРОК1 з приводу тематичної патології (перелік див. нижче). Задача має містити інформацію, щодо скарг пацієнта, симптомів, анамнезу хвороби, дані фізикального обстеження, результати мікроскопічного або макроскопічного аналізу (розтин, біопсія, операція). Поставте до складеної задачі 4 відкритих запитання та дайте на них відповіді. Порядковий номер нозології має відповідати порядковому номеру студента у журналі!

Нагадуємо, що завдання є індивідуальним. Плагіат є суворо заборонений!

Перелік нозологій до індивідуального завдання

1. Бронхогенний рак легені

2. Дрібноклітинний рак легені

3. Плоскоклітинний рак гортані

4. Аденокарцинома сліпої кишки

5. Персневидно-клітинний рак шлунку

6. Дисплазія епітелію шийки матки легкого ступеня

7. Дисплазія епітелію шийки матки важкого ступеня (carcinoma in situ)

8. Плоскоклітинний рак шийки матки

9. Базальноклітинний рак шкіри

10. Аденома ободової кишки

11. Папілома

4*. Намалюйте ескіз одного з мікропрепаратів, що представлені на сторінці зі слайдами, та позначте на ньому морфологічні зміни, які характерні для обраного патологічного процесу. Для малювання використовуйте поле "Для нотаток, схем та ескізів" на сторінці 23 Робочого зошиту .

5. Зробіть фотографії титульної сторінки Вашого Робочого зошиту та заповнених сторінок Практичного заняття 12 (стор. 23-24) разом із Вашим студентським посвідченням на кожній сторінці роботи (дивись зразок).

Надішліть нам виконану роботу.

Адреса для надсилання виконаних робіт:

dsma.pathomorphology.ukr@gmail.com

(завдання надсилати НЕ ПІЗНІШЕ наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Домашня робота: приклад фото для надсилання

не хворійте та гарного дня!